Οι επαγγελματίες στους τομείς STEM δεν πλήττονται ως επί το πλείστον από την ανεργία

Οι επαγγελματίες στους τομείς STEM δεν πλήττονται ως επί το πλείστον από την ανεργία
Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ καταγράφηκαν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στους τομείς STEM, ιδίως δε στον κλάδο των μηχανικών και στις τεχνολογίες πληροφοριών. Συγκεκριμένα, 21 κράτη μέλη ανέφεραν δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση επαγγελματιών στους κλάδους των επιστημών και των μηχανικών, ενώ 20 κράτη μέλη ανέφεραν τα ίδια προβλήματα σε επίπεδο εξεύρεσης επαγγελματιών με ειδίκευση στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Attstroem κ.ά., 2014). Ενδεικτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 40% των κενών θέσεων εργασίας (ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της χώρας) στους τομείς STEM ήταν δύσκολο να καλυφθεί λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μέχρι το 2025 θα δημιουργηθούν στην ΕΕ 7 εκατ. νέες θέσεις εργασίας στους τομείς STEM (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015).

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί: οι ευκαιρίες απασχόλησης για μηχανικούς και ειδικούς στον τομέα της πληροφορικής αναμένεται να αυξηθούν και να υπερβούν τις αντίστοιχες ευκαιρίες σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη, ενώ αναμένεται μηδενική αύξηση της απασχόλησης στους φαρμακευτικούς κλάδους κατά την περίοδο 2013-2025, η απασχόληση στην πληροφορική κατά το ίδιο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί κατά 8 % (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015). Οι επαγγελματίες στους τομείς STEM δεν πλήττονται ως επί το πλείστον από την ανεργία και λαμβάνουν σημαντικά υψηλότερους μισθούς σε ολόκληρη την ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2015).

IN.TE.SO. Team
INTESO.ORG
Logo